Materials Performance

DEC 2018

Materials Performance is the world's most widely circulated magazine dedicated to corrosion prevention and control. MP provides information about the latest corrosion control technologies and practical applications for every industry and environment.

Issue link: https://mp.epubxp.com/i/1054874

Contents of this Issue

Navigation

Page 65 of 76

2 0 1 8 M P I N D E X 8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQLQ&UXGH7RZHU 2YHUKHDGV ................................................... Coal 6RPH&RUURVLRQDQG0HWDOOXUJ\,VVXHVLQ &RDO0LQHV ......................................................2-44 Coatings and Linings &RDWLQJ$SSOLFDWLRQWR0LQLPL]H+\GURJHQ &UDFNLQJLQ*DV'HK\GUDWLRQ8QLWV ....... &RPSDULQJ&RDWLQJ(TXDOLW\7KURXJK 3HUIRUPDQFH'DWD .......................................5-32 &RUURVLRQ%DVLFV6DIH$SSOLFDWLRQRI 3URWHFWLYH&RDWLQJV ................................. &RUURVLRQ%DVLFV7HVWLQJ3URWHFWLYH &RDWLQJV .......................................................... &RUURVLRQ%DVLFV7KH)XQGDPHQWDOV of a Coating .................................................$ 'HYHORSPHQWRI:&1L&HUPHW%UD]LQJ 3URFHVV............................................................ (NjHFWVRI6LODQH$GGLWLYHVRQ&RUURVLRQ 5HVLVWDQFHDQG'XUDELOLW\RI0RUWDU .....3-42 )RUPDWLRQRI&RUURVLRQ5HVLVWDQW0$2 7UHDWHG$OXPLQXP$OOR\ .............................2-36 +RZ'R:H0RYHLQWRWKH)XWXUHZLWK%ULGJH ,QIUDVWUXFWXUHIURPWKH3DVW" ............... 3HUIRUPDQFH7HVWLQJRI&RDWLQJ6\VWHPV 8VLQJ&RPSOH[7HVW3DQHOV ......................6-40 6LODQH=LUFRQLXP3UHWUHDWPHQWIRU0LOG 6WHHO .................................................................. 7KH&KDOOHQJHVRI,QVWDOOLQJD1HZ 3LSHOLQH ............................................................2-24 7KH'HVLUHG)HDWXUHVRIDQ2[LGH)LOPRQ 6WDLQOHVV6WHHO7XELQJ ................................ Coatings, Micro-Arc Oxidation )RUPDWLRQRI&RUURVLRQ5HVLVWDQW 0$27UHDWHG$OXPLQXP$OOR\..................2-36 Concrete &DWKRGLF3URWHFWLRQ&ULWHULDIRU3UHVWUHVVHG &RQFUHWH3LSHş$Q8SGDWH ......................3-34 &RQWURORI(QYLURQPHQWDO'HJUDGDWLRQRI &RQFUHWH3RZHU3ROHV............................. &RUURVLRQ%DVLFV&RUURVLRQ'DPDJHLQ Reinforced Concrete................................... &RUURVLRQ0RQLWRULQJRI:RUOGšV/DUJHVW 7LGDO3RZHU3ODQW....................................... 'XUDELOLW\RI&RQFUHWH0RGLnjHGZLWK 6XSHUDEVRUEHQW3RO\PHUV .......................3-54 (NjHFWVRI6LODQH$GGLWLYHVRQ&RUURVLRQ 5HVLVWDQFHDQG'XUDELOLW\RI0RUWDU .....3-42 0RQLWRULQJ5HLQIRUFHPHQW&RUURVLRQLQ &RQFUHWHVIRU1XFOHDU)DFLOLWLHV .............3-64 3URWHFWLQJ&RQFUHWH:KDUYHVZLWK &DWKRGLF3URWHFWLRQ.................................... Corrosion Basics &RUURVLRQDQGWKH(QYLURQPHQW ...............$ &RUURVLRQ'DPDJHLQ5HLQIRUFHG Concrete.......................................................... &RUURVLRQ6XUYH\V............................................ 2SHQ5HFLUFXODWHG&RROLQJ:DWHU 6\VWHPV........................................................ 3URWHFWLQJ)L[HG6WUXFWXUHVLQ6HDZDWHU.. 6DIH$SSOLFDWLRQRI3URWHFWLYH &RDWLQJV ....................................................... 6SHFLDO&DWKRGLF3URWHFWLRQ5HTXLUHPHQWV IRU6SHFLnjF3LSHOLQH$SSOLFDWLRQV....... 7HVWLQJ3URWHFWLYH&RDWLQJV.......................... 7KH)XQGDPHQWDOVRID&RDWLQJ ...............$ 7\SHVRI&RUURVLYH$WPRVSKHUHV ............... :DWHU&RQVWLWXHQWV ..........................................5-64 :K\0HWDOV&RUURGH .....................................$ Corrosion Management $WPRVSKHULF&RUURVLRQ3UHGLFWLRQRI &DUERQ6WHHO .................................................. &RUURVLRQ0RQLWRULQJRI:RUOGšV/DUJHVW 7LGDO3RZHU3ODQW....................................... &RUURVLRQ3UHYHQWLRQ8VLQJ5HDO7LPH 'DWDLQ2LO)LHOGV ........................................... 0LWLJDWLQJ0DWHULDO'DPDJHV7KURXJK 5LVN%DVHG,QVSHFWLRQV ............................. 0RQLWRULQJ5HLQIRUFHPHQW&RUURVLRQLQ &RQFUHWHVIRU1XFOHDU)DFLOLWLHV .............3-64 1XFOHDU3RZHU%DODQFHRI3ODQW&RUURVLRQ 6WUDWHJLHV .................................................... 3UHGLFWLQJ&RUURVLRQ&RQWURO'HYHORSPHQWV RIWKH)XWXUH................................................ 5DQNLQJ3LSHOLQH/HDNDJH 6XVFHSWLELOLW\ .................................................6-60 6RXU&RUURVLRQ$5HYLHZRI&XUUHQW*DSV DQG&KDOOHQJHV ............................................ 6RXU(QYLURQPHQW8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQ %HKDYLRURID&DUERQ6WHHO .................. Cracking &RDWLQJ$SSOLFDWLRQWR0LQLPL]H+\GURJHQ &UDFNLQJLQ*DV'HK\GUDWLRQ8QLWV ....... &RUURVLRQ)DWLJXH(NjHFWRQWKH/LIHRI $OXPLQXP$OOR\ ............................................. (NjHFWVRI6LODQH$GGLWLYHVRQ&RUURVLRQ 5HVLVWDQFHDQG'XUDELOLW\RI0RUWDU .....3-42 (OHFWURFKHPLFDO&RUURVLRQ%HKDYLRURI AA7003......................................................... )DLOXUH$QDO\VLV&RUURVLRQRID5HǍX[ &RQGHQVHU......................................................4-60 )DLOXUH$QDO\VLV)UDFWXUH,QYHVWLJDWLRQRID 6&U7XELQJ6WULQJZLWK3UHPLXP -RLQWV................................................................ 0LWLJDWLQJ0DWHULDO'DPDJHV7KURXJK 5LVN%DVHG,QVSHFWLRQV ............................. 6WUHVV&RUURVLRQ&UDFNLQJ%HKDYLRUVRI :HDWKHULQJ6WHHO:HOGHG-RLQWV ........ 6XOnjGH6WUHVV&UDFNLQJ)DLOXUHVRI7XELQJ &RXSOLQJV ........................................................3-60 Electrical Current $WWHQXDWLRQRI)RUFHG'UDLQDJH(NjHFWVRQ /RQJ8QLIRUP6WUXFWXUHV...........................2-30 (NjHFWRI9RODWLOH&RUURVLRQ,QKLELWRUVRQ &DWKRGLF3URWHFWLRQ................................. (OHFWULFLW\ş(OHFWURQVYV&RQYHQWLRQDO Current ............................................................. )HDVLELOLW\6WXGLHVRQ&DWKRGLF3URWHFWLRQRI 'HHS:HOO([WHUQDO&DVLQJ6XUIDFHV .... 7KH&KDOOHQJHVRI,QVWDOOLQJD1HZ 3LSHOLQH ............................................................2-24 Environment $WPRVSKHULF&RUURVLRQ3UHGLFWLRQRI &DUERQ6WHHO .................................................. &DWKRGLF3URWHFWLRQLQ$UFWLF &RQGLWLRQV ...................................................... &RQWURORI(QYLURQPHQWDO'HJUDGDWLRQRI &RQFUHWH3RZHU3ROHV............................. &RUURVLRQ%DVLFV&RUURVLRQDQGWKH Environment................................................$ &RUURVLRQ%DVLFV7\SHVRI&RUURVLYH $WPRVSKHUHV ................................................. &RUURVLRQLQ$ODVNDQ,QIUDVWUXFWXUH ........... &RUURVLRQ,VVXHVRI&DUERQ&DSWXUH 8WLOL]DWLRQDQG6WRUDJH........................... )RRG,QGXVWU\(TXLSPHQW0DWHULDOVDQG &RUURVLRQ ........................................................5-40 )XWXUH7UHQGVLQ&RUURVLRQ&RQWURO ......... 6LODQH=LUFRQLXP3UHWUHDWPHQWIRU0LOG 6WHHO .................................................................. 6WUHVV&RUURVLRQ&UDFNLQJ%HKDYLRUVRI :HDWKHULQJ6WHHO:HOGHG-RLQWV ........ 7XOVDšV7LPH&DSVXOH&DU6XFFXPEVWR &RUURVLRQ .....................................................$ Erosion Corrosion 'HYHORSPHQWRI:&1L&HUPHW%UD]LQJ 3URFHVV............................................................ 7KH(URVLRQ&RUURVLRQ/LPLWVRI'XSOH[ 6WDLQOHVV6WHHOV ............................................5-44 Failure Analysis )DLOXUH$QDO\VLV&RUURVLRQRID5HǍX[ &RQGHQVHU......................................................4-60 )UDFWXUH,QYHVWLJDWLRQRID6&U 7XELQJ6WULQJZLWK3UHPLXP-RLQWV ....... 63 MATERIALS PERFORMANCE: VOL. 57, NO. 12 DECEMBER 2018

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Materials Performance - DEC 2018