Materials Performance

DEC 2018

Materials Performance is the world's most widely circulated magazine dedicated to corrosion prevention and control. MP provides information about the latest corrosion control technologies and practical applications for every industry and environment.

Issue link: https://mp.epubxp.com/i/1054874

Contents of this Issue

Navigation

Page 68 of 76

2 0 1 8 M P I N D E X Science in Action &RDWLQJ$SSOLFDWLRQWR0LQLPL]H+\GURJHQ &UDFNLQJLQ*DV'HK\GUDWLRQ8QLWV ....... )RUPDWLRQRI&RUURVLRQ5HVLVWDQW 0$27UHDWHG$OXPLQXP$OOR\..................2-36 Seawater &DWKRGLF3URWHFWLRQLQ$UFWLF &RQGLWLRQV ...................................................... &RUURVLRQ%DVLFV3URWHFWLQJ)L[HG 6WUXFWXUHVLQ6HDZDWHU .............................. &RUURVLRQLQ$ODVNDQ,QIUDVWUXFWXUH ........... &RUURVLRQ0RQLWRULQJRI:RUOGšV/DUJHVW 7LGDO3RZHU3ODQW....................................... 0LFURELRORJLFDOO\,QǍXHQFHG&RUURVLRQRI 8161LQ6HDZDWHU .........................4-66 0LWLJDWLQJ0DWHULDO'DPDJHV7KURXJK 5LVN%DVHG,QVSHFWLRQV ............................. 3UDFWLFDO*XLGH7R8VLQJ0DULQH )DVWHQHUV ........................................................ 3URWHFWLQJ&RQFUHWH:KDUYHVZLWK &DWKRGLF3URWHFWLRQ.................................... 7HVWLQJ&RUURVLRQ5HVLVWDQW$OOR\VIRU 8VHLQ*HRWKHUPDO3RZHU3ODQWV......... 7KH(URVLRQ&RUURVLRQ/LPLWVRI'XSOH[ 6WDLQOHVV6WHHOV ............................................5-44 Sour Corrosion 6RXU&RUURVLRQ$5HYLHZRI&XUUHQW*DSV DQG&KDOOHQJHV ............................................ 6RXU(QYLURQPHQW8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQ %HKDYLRURID&DUERQ6WHHO ................... Steel 6RXU&RUURVLRQ$5HYLHZRI&XUUHQW*DSV DQG&KDOOHQJHV ............................................ $WPRVSKHULF&RUURVLRQ3UHGLFWLRQRI &DUERQ6WHHO .................................................. 5DQNLQJ3LSHOLQH/HDNDJH 6XVFHSWLELOLW\ .................................................6-60 6LODQH=LUFRQLXP3UHWUHDWPHQWIRU0LOG 6WHHO .................................................................. 8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQ0HFKDQLVPLQD 5HnjQHU\3UHKHDW([FKDQJHU8QLW ...........6-54 Steel, Stainless &RUURVLRQ3UHYHQWLRQRI6WDLQOHVV6WHHOLQ 0ROWHQ&KORULGH ......................................... )DLOXUH$QDO\VLV&RUURVLRQRID5HǍX[ &RQGHQVHU......................................................4-60 )DLOXUH$QDO\VLV)UDFWXUH,QYHVWLJDWLRQRID 6&U7XELQJ6WULQJZLWK3UHPLXP -RLQWV................................................................ )RRG,QGXVWU\(TXLSPHQW0DWHULDOVDQG &RUURVLRQ ........................................................5-40 0HFKDQLFDODQG&RUURVLRQ5HVLVWDQW 3URSHUWLHVRI+\EULG:HOGHG6WDLQOHVV 6WHHO .................................................................. 0LWLJDWLQJ0DWHULDO'DPDJHV7KURXJK 5LVN%DVHG,QVSHFWLRQV ............................. 7KH'HVLUHG)HDWXUHVRIDQ2[LGH)LOPRQ 6WDLQOHVV6WHHO7XELQJ ................................ 7KH(URVLRQ&RUURVLRQ/LPLWVRI'XSOH[ 6WDLQOHVV6WHHOV ............................................5-44 Tanks &DWKRGLF3URWHFWLRQLQ$UFWLF &RQGLWLRQV ...................................................... &DWKRGLF3URWHFWLRQRI([WHUQDO7DQN %RWWRPV ........................................................$ &RPSDWLELOLW\DQG,QWHUDFWLRQV%HWZHHQ &DWKRGLF3URWHFWLRQDQGD9DSRU3KDVH &RUURVLRQ,QKLELWRU....................................... (NjHFWRI9RODWLOH&RUURVLRQ,QKLELWRUVRQ &DWKRGLF3URWHFWLRQ................................. 3UREHVIRU(YDOXDWLQJ&3(NjHFWLYHQHVVRQ 8QGHUVLGHVRI+RW$VSKDOW6WRUDJH 7DQNV.................................................................6-34 Testing &DWKRGLF3URWHFWLRQLQ$UFWLF &RQGLWLRQV ...................................................... &RPSDULQJ&RDWLQJ(TXDOLW\7KURXJK 3HUIRUPDQFH'DWD .......................................5-32 &RUURVLRQ%DVLFV7HVWLQJ3URWHFWLYH &RDWLQJV .......................................................... (OHFWURFKHPLFDO&RUURVLRQ%HKDYLRURI AA7003......................................................... )DLOXUH$QDO\VLV)UDFWXUH,QYHVWLJDWLRQRID 6&U7XELQJ6WULQJZLWK3UHPLXP -RLQWV................................................................ 3HUIRUPDQFH7HVWLQJRI&RDWLQJ6\VWHPV 8VLQJ&RPSOH[7HVW3DQHOV ......................6-40 3UREHVIRU(YDOXDWLQJ&3(NjHFWLYHQHVVRQ 8QGHUVLGHVRI+RW$VSKDOW6WRUDJH 7DQNV.................................................................6-34 6LODQH=LUFRQLXP3UHWUHDWPHQWIRU0LOG 6WHHO .................................................................. 6WUHVV&RUURVLRQ&UDFNLQJ%HKDYLRUVRI :HDWKHULQJ6WHHO:HOGHG-RLQWV ........ 7HVWLQJ&RUURVLRQ5HVLVWDQW$OOR\VIRU 8VHLQ*HRWKHUPDO3RZHU3ODQWV......... 7KH&KDOOHQJHVRI,QVWDOOLQJD1HZ 3LSHOLQH ............................................................2-24 7KH(URVLRQ&RUURVLRQ/LPLWVRI'XSOH[ 6WDLQOHVV6WHHOV ............................................5-44 Tubes &DVH+LVWRU\RQ(FRQRPLFVRI&KHPLFDO 7UHDWPHQWRID5HFLUFXODWLQJ:DWHU &RROLQJ7RZHU................................................5-26 &OHDQLQJ2LO5HnjQLQJDQG3HWURFKHPLFDO 3URFHVV(TXLSPHQW .....................................2-40 )DLOXUH$QDO\VLV&RUURVLRQRID5HǍX[ &RQGHQVHU......................................................4-60 0LWLJDWLQJ0DWHULDO'DPDJHV7KURXJK 5LVN%DVHG,QVSHFWLRQV ............................. 8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQ0HFKDQLVPLQD 5HnjQHU\3UHKHDW([FKDQJHU8QLW ...........6-54 Tubing )DLOXUH$QDO\VLV)UDFWXUH,QYHVWLJDWLRQRID 6&U7XELQJ6WULQJZLWK3UHPLXP -RLQWV................................................................ 6XOnjGH6WUHVV&UDFNLQJ)DLOXUHVRI7XELQJ &RXSOLQJV ........................................................3-60 7KH'HVLUHG)HDWXUHVRIDQ2[LGH)LOPRQ 6WDLQOHVV6WHHO7XELQJ ................................ Underdeposit Corrosion &OHDQLQJ2LO5HnjQLQJDQG3HWURFKHPLFDO 3URFHVV(TXLSPHQW .....................................2-40 6RXU(QYLURQPHQW8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQ %HKDYLRURID&DUERQ6WHHO .................. 8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQLQ&UXGH7RZHU 2YHUKHDGV ................................................... 8QGHUGHSRVLW&RUURVLRQ0HFKDQLVPLQD 5HnjQHU\3UHKHDW([FKDQJHU8QLW ...........6-54 Water, Industrial $GGLWLYHVIRU&RQWUROOLQJ&DOFLXP3KRVSKDWH 6FDOHLQ&RROLQJ:DWHU6\VWHPV ............ &DVH+LVWRU\RQ(FRQRPLFVRI&KHPLFDO 7UHDWPHQWRID5HFLUFXODWLQJ:DWHU &RROLQJ7RZHU................................................5-26 &OHDQLQJ2LO5HnjQLQJDQG3HWURFKHPLFDO 3URFHVV(TXLSPHQW .....................................2-40 &RUURVLRQ%DVLFV2SHQ5HFLUFXODWHG &RROLQJ:DWHU6\VWHPV .......................... &RUURVLRQ%DVLFV:DWHU&RQVWLWXHQWV......5-64 Water/Waste Water &DWKRGLF3URWHFWLRQ&ULWHULDIRU3UHVWUHVVHG &RQFUHWH3LSHş$Q8SGDWH ......................3-34 Welds 0HFKDQLFDODQG&RUURVLRQ5HVLVWDQW 3URSHUWLHVRI+\EULG:HOGHG6WDLQOHVV 6WHHO .................................................................. 3HUIRUPDQFH7HVWLQJRI&RDWLQJ6\VWHPV 8VLQJ&RPSOH[7HVW3DQHOV ......................6-40 6WUHVV&RUURVLRQ&UDFNLQJ%HKDYLRUVRI :HDWKHULQJ6WHHO:HOGHG-RLQWV ........ 7KH(URVLRQ&RUURVLRQ/LPLWVRI'XSOH[ 6WDLQOHVV6WHHOV ............................................5-44 66 DECEMBER 2018 W W W.MATERIALSPERFORMANCE.COM

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Materials Performance - DEC 2018